SLUŽBY

Naše projekční kancelář projekt3 se zabývá komplexní projekční a inženýrskou činností:

 • Vypracujeme pro Vás projektovou dokumentaci od studie až po realizační projekt
 • Projektujeme novostavby i rekonstrukce
 • Zajistíme autorský dozor stavby
 • Spolupracujeme pouze s kvalitními autorizovanými profesními inženýry
 • Potrpíme si na detailech a vysoké kvalitě projektové dokumentace
 

STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Jednotlivé stupně projektové dokumentace se od sebe liší obsahem i rozsahem.

 • Architektonická studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Dokumentace bouracích prací
 • Pasportizace staveb
 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Studie je nejjednodušší forma projektové dokumentace. Jejím cílem je ukázat zákazníkovi koncept a dispozice plánované stavby.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ / ŘÍZENÍ (DUR) 

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení musí poskytnout dostatečný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů o zastavění vybrané plochy. Tento typ dokumentace řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám apod.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Tato projektová dokumentace zpravidla navazuje na DUR. Obsahuje konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby. Musí být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky).

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů, technické detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Dále je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Dokumentace bouracích prací se někdy zpracovává ještě před dokumentací pro stavební povolení, anebo bývá její součástí – konkrétně v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu. Stejně jako ostatní projektové dokumentace má i tato svá specifika. Mimo jiné musí řešit bezpečnost práce při bouracích pracích nebo ekologickou likvidaci odpadu.

PASPORTIZACE STAVEB

Zvládneme také zaměřit a zakreslit stávající budovy za účelem tvorby podkladu pro návrh rekonstrukce stávající budovy nebo za účelem zpracování projektu bouracích prací stávající budovy, případně za účelem tvorby zjednodušené dokumentace stávajícího stavu (pasport staveb).

 

ČASOVÁ OSA PROJEKTU

SEZNÁMENÍ

Úvodní schůzka s klientem
Upřesnění požadavků a přání klienta
Studie proveditelnosti

SEZNÁMENÍ

PASPORT

v případě rekonstrukce

Zaměření stávajícího stavu
Zhodnocení stávajícího stavu
Zakreslení stávajícího stavu

PASPORT

STUDIE

Prvotní konzultační návrh
Konzultace s klientem a odsouhlasení
Dokončení studie
Vizualizace

STUDIE

PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Vypracování projektové dokumentace
Koordinace profesí
Průběžná komunikace s klientem

PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

INŽENÝRING

Komunikace s úřady
Zajištění potřebných stanovisek 
Vyřízení stavebního povolení

INŽENÝRING

PD PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracování prováděcí dokumentace
Koordinace profesí

PD PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA

Autorský dozor
Kolaudace

STAVBA