RD RUDICE

„RD Rudice“

Byla vyhotovena projektová dokumentace pro společné oznámení záměru. Vzhledem ke stísněným podmínkám bylo potřeba vyřešit v předstihu výjimku z obecných požadavků na výstavbu (z ustanovení § 25 odst. 2 a 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů).

 Zastavěná plocha novostavby rodinného domu je 124 m2, půdorysně má dům tvar obdélníku o rozměrech 9,0 x 13,75 m, je řešen jako jednopodlažní bez obytného podkroví. Zastřešen sedlovou střechou se sklonem 35°

Stavba je v současné době realizována.

Rok

2022

Místo

Rudice

Stupeň

DUS + DOS

Investiční náklady

Ostatní reference